Önce Düşün Çalışma Grubu

Ana Sayfa

  • Amaç; Türk Nöroşirürji Derneği adına ülkemizde Kafa ve Omurilik Travmalarını en aza indirmek için gerekli eğitim etkinliklerinde bulunmak, bunun için özellikle ilkokuldan başlayarak gençlere ve erişkinlere riskli davranışlardan vazgeçirici programlar hazırlamak, önerilerde bulunmak, hazırlanmış programları toplantılar veya basın-yayın yoluyla hedef gruplara ulaştırmaktır.
  • Etkinlikler; Grup, Türk Nöroşirürji Derneği hedefleri ve kendi kuruluş hedefleri doğrultusunda eğitim faaliyetleri, basılı ve görsel yayınlarla (belge, kitap ve kitapçıklar) toplum bilgilendirmeleri, uyarıları ve önerilerinde bulunur. Grup ayrıca genel bilgilendirme toplantıları, açık oturumlar, paneller düzenleyebilir veya düzenlenmiş toplantılara katılımda bulunur. Bu hedefleri doğrultusunda özellikle Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere konuyla ilgili bütün resmi kurum ve kuruluşlar, uzmanlık dernekleri, basın yayın kuruluşları, sivil toplum örgütleri, YÖK ve Tabip Odalarıyla ilişkide bulunur.
  • Grup üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Üyeler Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu'nca yeniden atanabilirler. Grup üyeleri kendi aralarında bir başkan ve sekreter seçer. Toplantılarını yılda en az 4 kez (ikisi TND kongre ve sempozyumunda olmak üzere) yaparlar. Mazeretsiz üst üste 2 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yerine Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu'nca yeni üye atanır.
  • Çalışma grubu bütün faaliyetlerinde Türk Nöroşirürji Derneği Tüzüğüne uymak zorundadır. Grup aynı zamanda mali ve yasal açıdan Türk Nöroşirürji Derneği'ne bağlıdır.
  • Çalışma Grubu bütün toplantı veya etkinlikleri hakkında Türk Nöroşirürji Derneği Yönetimini bilgilendirir ve iznini alır. Tutanakları ve etkinlikleri grup veya dernek bülteninde yayınlanır. Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kuruluyla işbirliği halinde grup çalışmalarını bildiren bülten ve diğer yayınları hazırlar, bunların basımı ve dağıtımı Türk Nöroşirürji Derneği tarafından yapılır.
  • Çalışma grubu çalışma amaçları doğrultusunda kendi grup logosu ve Türk Nöroşirürji Derneği ile ilişkili olmak üzere kendi Web sayfasını yapabilir.