Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu

Ana Sayfa

Web sayfası: 
Kuruluş tarihi: 02.07.2001
Kuruluş amacı: - Türkiye'de beyin ve omurilik tümörleri konusunda sağlıklı demografik verileri toplamak.
- Deneysel çalışmalarda güncel uluslararası düzeye ulaşmak.
- Tümör cerrahisindeki tartışmalı noktaları gündeme getirmek.
- Malign olgularda ek tedavi yöntemlerinin yerini vurgulamak.
- Yetişmekte olan beyin cerrahlarını nöroonkolojiye yönlendirmek.
- Genel onkoloji prensiplerini ve kanser hastalarında tedavi etkinliği değerlendirme esaslarını, söz konusu olguları ameliyat eden tüm Nöroşirürjiyenlerle paylaşmak.
- Türk Nöroşirürji Derneği toplantılarında nöroonkoloji konusunda deneyimli ulusal ya da yabancı konuşmacıları sunabilmek.
- Santral sinir sistemi tümörleri konusunda kurumlararası işbirliğini artırmak ve gelecekte çok kurumlu tedavi protokolleri oluşturmak.
- Hasta üzerinde gen tedavisi, progenitör hücre uygulamalarının etik sorunlarında yol gösterici, belirleyici rol oynamak.
- Santral sinir sistemi tümörleri ile ilişkili yurtdışı platformlarda Türkiye'nin temsil edilmesini ve aktif rol almasını hızlandırmak.
Nöroonkolojik Cerrahi Eğitim ve Öğretim Grubu Eski Başkanları:1-Nezih Oktar
2-Türker Kılıç
3-Zafer Berkman
4-İbrahim Ziyal
5-Talat Kırış
Kurucu üyeler: 1. Dr. Nezih Oktar
2. Dr. Türker Kılıç
3. Dr. Çetin Evliyaoğlu
4. Dr. Ahmet Çolak
5. Dr. Haluk Deda
6. Dr. Ali Savaş
7. Dr. Necmettin Pamir
8. Dr. Savaş Ceylan
9. Dr. Ender Korfalı
10. Dr. Nejat Akalan
11. Dr. Zafer Berkman
12. Dr. Müfit Kalelioğlu
13. Dr. Ramazan Durmaz
Bugüne kadar görev alan yönetim kurulları:1.Dönem (2001-2005)
Dr. Nezih Oktar
Dr. Ahmet Çolak
Dr. Türker Kılıç
Dr. Emin Özyurt
Dr. Zafer Berkman

2.Dönem(2005-2007)
Dr. Türker Kılıç
Dr. Zafer Berkman
Dr. İlhan Elmacı
Dr. Evren Keleş
Dr. Nezih Oktar

3.Dönem(2007-2009)
Dr. Zafer Berkman
Dr. İbrahim Ziyal
Dr. İlhan Elmacı
Dr. Uğur Türe
Dr. Türker Kılıç

4.Dönem (2009-2011)
Dr. İbrahim Ziyal
Dr. Talat Kırış
Dr. Melike Mut
Dr. Zafer Berkman
Dr. Gökhan Akdemir

5.Dönem (2011-2013)
Dr Talat Kırış
Dr Gökhan Akdemir
Dr Ali Metin Kafadar
Dr Selçuk Peker
Dr Melike Mut

6.Dönem (2013-2015)
Dr Selçuk Peker
Dr Ali Metin Kafadar
Dr Fatih Bayraklı
Dr Ahmet Deniz Belen
Dr Tuncer Süzer

Bugüne kadar yapılmış olan bilimsel toplantılar:
Supratentoryal astrositom ve oligodendrogliomlar:24-27, Ekim, 2002, Denizli
Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu:2-3 Mayıs 2008
Nöroonkoloji CerrahideYaklaşımlar Toplantısı:28-29 Kasım 2008
Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu:3-4 Nisan 2009
Yayınlar:Bültenler
Bugüne kadar 2002, 2003 ve 2004 yıllarına ait 3 sayı yayınlanmıştır (CD ve internet sitesi üzerinden).

Grup Yönergesi

 1. Grubun tanımı: Grubun adı “Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu” dur ve TURNOG kısaltmasını kullanır. TURNOG, TNDer çatısı altında faaliyet gösterir.

 2. Grubun amacı:
  1. TNDer üyelerinin nöroonkoloji konusunda eğitimine ve bilgilenmelerine katkıda bulunmak,
  2. Bunu sağlamak için düzenli toplantılar, sempozyumlar, kurslar, internet aktiviteleri gibi eğitim programları düzenlemek,
  3. Kitap, dergi, broşür yayınlayarak hem üyelerinin hem de halkın nöroonkoloji konusunda bilgi düzeyini artırmak,
  4. Nöroonkoloji ile ilgili alt çalışma grupları kurmak,
  5. Nöroonkoloji ile ilgili diğer bölümler ve derneklerle ortak çalışmalar yapmaktır.

 3. Grubun yapısı:
  1. Üyeler
  2. Yönetim Kurulu

 4. Gruba üye olma:
  a- TNDer’e üye olan ve Nöroşirürji uzmanlığında 5 yılını dolduran kişiler, grubun üyelik başvuru formunu doldurarak yönetim kurulu sekreterliğine başvururlar. Yönetim kurulunda onaylandığında aktif üyeliğe hak kazanırlar.
  b- TNDer'e üye olan ve Nöroşirürji uzmanlığında henüz 5 yılını doldurmamış olanlar, grubun üyelik başvuru formunu doldurarak yönetim kurulu sekreterliğine başvururlar. Yönetim kurulunda onaylandığında inaktif üyeliğe hak kazanır. Nöroşirürji uzmanlığında 5 yılını dolduran inaktif üyeler otomatik olarak aktif üye statüsüne geçerler.
  c- TNDer'e üye olmayan, multidisipliner nöroonkoloji ile ilgili konularda uzmanlığı olanlar da üyelik başvuru formunu doldurarak danışman üye olurlar ve TNDer tüzüğünün kuralları onlar için de geçerli olur.

 5. Üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri:
  Üyelik hakları ve sorumlulukları ile ilgili hükümler TNDer tüzüğündeki ilgili maddelerle aynıdır.

 6. Yönetim kurulunun seçimi:
  1. TURNOG yönetim kurulu seçimi iki yılda bir (çift yıllarda) sonbahar sempozyumu sırasında yapılır.
  2. Grup Yönetim Kurulu, TNDer Yönetim Kurulu seçimi örneğinde olduğu gibi 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.
  3. Oylama gizli oy, açık tasnif yöntemine göre yapılır. Oylamada sadece grubun TNDer'e bildirilmiş üyeleri oy kullanabilir. Oylamada her üye yönetim kurulu üyesi kadar isim yazar ve en çok oy alan 5 kişi yönetim kurulu üyesi olur. Daha az oy alan adaylar yedek yönetim kurulu üyesi olurlar.
  4. Aktif üyeler dışındaki üyelerin yönetim kuruluna aday olma, seçilme ve oy kullanma hakkı yoktur.
  5. Tüm üyeler (inaktif ya da danışman) alt çalışma kurullarında görev ve yetki alabilirler, aday olabilirler ve seçilebilirler.
  6. Seçilen yönetim kurulu kendi içerisinde başkan, ikinci başkan ve sekreteri seçer. Ayrılan yönetim kurulu üyesi yerine, yedek yönetim kurulunda ilk sırada olan kişi geçer.
  7. Yönetim kurulu yılda en az 2 kez toplanır ve toplantı tutanağını ve kararlarını Türk Nöroşirürji Derneğine yazılı olarak bildirir.

 7. Toplantı, öğretim ve eğitim:
  Nöroonkoloji Öğretim ve Eğitim grubu her yıl en az 1 kez TNDer altında toplantı (sempozyum, kurs ve benzeri) düzenler. Bu toplantılar mali bakımdan Türk Nöroşirürji Derneğine ve yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Toplantı gelirleri için TNDer banka hesabı kullanılır ve giderler TNDer tarafından ödenir. Toplantı takvimleri uzun dönem planlama komitesine bildirilir. Onay almış toplantılar TNDer bülteninde yayınlanır. Bilimsel toplantılar ilgili meslek dallarının üyelerine açıktır. TNDer, toplantı düzenlenmesi konusunda bilgi ve teknik destek verir. Toplantı kitapları TNDer yayın kurulu tarafından yayınlanır.

 8. Bülten, dergi:
  TURNOG, etkinlikleri hakkında TNDer bülteninde yayınlanmak üzere bilgilendirme yazısı hazırlar. Ayrıca elektronik ortamda yayınlanmak üzere üç ayda bir bülten hazırlanır.