Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Çocukluk Çağı Travmaları, Vasküler Hastalıklar, Spastisite ve Kraniosinostozis

Pediatrik Nöroşirürji Kursu
4. Dönem, 3. Kurs

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

KURS PROGRAMINDA YER ALAN KONULAR

 • Pediatrik travma, erişkinden ayıran özellikler
 • Kafa travması, epidemiyoloji, mekanizma ve tipleri
 • Kafa travması, değerlendirme ve tanı
 • Travmada kullanılan skorlamalar
 • Bebek ve çocuklarda hafi f kafa travması
 • Ağır kafa travmasına yaklaşım
 • Akut subdural hematom
 • Epidural hematom
 • Kafatası kırıkları ve genişleyen kırıklar
 • Travmatik BOS fi stülleri
 • Kranioplasti teknikleri
 • Çocuk istismarı
 • Pediatrik spinal travma
 • Doğum travmaları
 • Beyin ölümü
 • AVM – anevrizma
 • Pediatrik iskemik/hemorajik hastalıklar
 • Moya-moya sendromunda değerlendirme ve cerrahi
 • Kraniovertebral bileşke anomalileri
 • Spastisiteye nöroşirürjikal yaklaşım
 • Kranial epidural ve subdural ampiyem
 • İntrakranial abselerin tedavisi
 • Kranial TBC enfeksiyonları
 • SSS paraziter lezyonları
 • Kalvariumun embriyolojik gelişimi
 • Kraniosinostoz etyopatogenezi
 • Kraniofasial cerrahide temel cerrahi prensipler
 • Skafosefali
 • Plagiosefali
 • Trigonosefali .
 • Brakisefali
 • Sendromik sinostozlar (Apert, Crouzon, Pfeifer)


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Programa ulaşmak için tıklayınız.