Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Toplantısı

Mart 2007
Osteoporotik Omurga. Sapanca
http://spineturk.org/sapanca/