Skip Navigation Links

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ – HİZMET ALIMINA İLİŞKİN BİLDİRİM

Ankara, 26.12.2014

BİLGİLENDİRME;

Türk Nöroşirürji Derneği; kurulduğu günden bu yana, Türk Nöroşirürjisinin, çağdaş standartlarda, sürekli yenilenen ve güçlenen bir yapıda tutulabilmesi temel amacıyla; ulusal ve uluslararası alanda, faaliyetlerini sürdürmüş ve halen sürdürmektedir.

Bu faaliyetler kapsamında, sayısız mesleki yayın yapılmış; kurs, eğitim, sempozyum ve kongreler düzenlenmiş; genç meslek mensubu ve meslek mensubu adaylarına burs imkanları sunulmuş; uluslararası işbirliği çerçevesinde düzenlenen organizasyonlar ile dernek dünya çapında tanınmıştır.

Türk Nöroşirürji Derneği, ulusal ve uluslararası tıp camiasında, böylelikle edindiği saygın yerde, başta geçmiş yönetimler olmak üzere derneğimizin her bir üyesinin emeği bulunmaktadır. Bu noktada, Dernek Tüzüğü’nün 20. Ve 21. Maddesi kapsamında “Dernek faaliyetlerini olabildiğince geniş bir tabana yaymak ve katılımı sağlamak amacıyla, esasta yönetime yardımcı organlar” olarak oluşturulan kurullar/öğretim ve eğitim gruplarına, ayrıca değinmek gerekmektedir.

TND Kurulları/Öğretim ve Eğitim Grupları, Dernek faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması konusunda, vazgeçilemez öneme sahiptir. Hukuki ve mali yönden Tük Nöroşirürji Derneği’ne bağlı bu oluşumlar, Nöroşirürji içinde var olan ilgi ve uygulama alanları esas alınarak yapılandırılmış olup; inceleme/değerlendirme, öneri geliştirme, eğitim kursu ve sempozyumlar gibi öğretim/eğitim alanındaki gereklilikleri belirleme ve raporlama süreçlerinde, sahip oldukları özerklik ile Türk Nöroşirürji Derneği’nin dinamizminin yapı taşlarıdır.

TND Kurulları/Öğretim ve Eğitim Gruplarının, dernek çatısı altında yapılanmış olması ve yasal mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda, hukuki ve mali yönden bir özerkliğe sahip olması söz konusu değildir. Adı geçen kurul ve grupların, yönergelerinde öngörülen faaliyet alanları kapsamında geliştirdikleri önerilerin ve gerçekleştirdikleri faaliyetlerin hukuki ve mali tek ve gerçek sorumlusu; Türk Nöroşirürji Derneği ve dolayısıyla da TND Yönetim Kurulu’dur. Tüm TND Kurulları/Öğretim ve Eğitim Gruplarının, tüm hukuki ve mali tasarruflarının, ancak, TND Yönetim Kurulu’nca onaylanması halinde, Dernek açısından bağlayıcılık kazanacağı sabittir.

Bu kapsamda, Türk Nöroşirürji Derneği ve/veya TND Kurulları/Öğretim ve Eğitim Grupları adına gerçekleştirilecek her türlü kurs, sempozyum, eğitim programı, mesleki yayın, konferans, kongre vs. tüm faaliyetlere ilişkin, üçüncü kişi ve/veya kuruluşlardan yapılacak hizmet alımlarının; TND tarafından belirlenmiş ve web sitesinde ilan olunmuş açık ihale usulüyle gerçekleştirilmesi ve her halükarda TND Yönetim Kurulu’nun olumlu kararına havi olması gerektiğinin; hatırlatılmasında fayda görülmüştür.

Türk Nöroşirürji Derneği’nin, ancak Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu’nca alınacak kararlar doğrultusunda, hukuki ve mali sorumluluk altına girebileceğini, tüm ilgililer nezdinde, beyan eder; Türk Nöroşirürji Derneği ve/veya TND Kurulları/Öğretim ve Eğitim Grupları tarafından, dernek faaliyetleri kapsamında düzenlenecek her türlü kurs, sempozyum, konferans, kongre, mesleki yayın vb.ne ilişkin tüm hizmet alımlarının, ekteki çerçeve sözleşmeye uygun şekilde gerçekleştirileceğini bilgilerinize sunarız. Bu kapsamda;

 

  • Türk Nöroşirürji Derneği ve/veya TND Kurulları/Öğretim ve Eğitim Grupları tarafından; 2015 yılı ve sonrasına ilişkin olarak; hali hazırda, 14.04.2015-17.04.2015 Tarihleri aralığında gerçekleştirilecek International Basic Neurosurgery Course-IBNC ve akabinde 17.04.2015-21.04.2015 Tarihleri aralığında gerçekleştirilecek Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi’nin hizmet alım ve gelir sağlama sözleşmeleri akdedilmiş (531.000.-Euro + 118.000.-TL kesin ve gayrikabili rücu gelirli) olup bu sözleşme dışında; Türk Nöroşirürji Derneğin bizzat ve/veya bilgisine/kabulüne havi; 2015 yılı ve sonrasına ilişkin olarak ulusal ve/veya uluslararası kapsamlı faaliyetlere ilişkin; herhangi kongre düzenleme şirketi v.b. ile yapılmış bir sözleşme,  işbu bildirim tarihi itibariyle bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

Türk Nöroşirürji Derneği
Hukuk Müşavirliği