Ana Sayfa

ÖNCE DÜŞÜN ÇALIŞMA GRUBU

Amaç; Türk Nöroşirürji Derneği adına ilgili her alanda “yeni düşüncelerin kuluçka grubu” olarak çalışmak, akademik kuruluşlar-sivil toplum örgütleri ve politika yapıcı kuruluşlar arasında üretilen düşüncelere ait bilgi aktarım kanalları oluşturmak, güvenilir-saygın ve anlaşılır bilgilendirme içeriği sağlamak, dernek politikalarının çözüm odaklı perspektifini ve olasılıklarını artırmaktır.

Kapsam; Özgür bir tartışma ortamında, belirlenen konuya odaklanmış, yenilikçi yaklaşımlar içeren, yol gösterici ve ufuk açıcı, ulaşılmak istenen hedefe ait politika ve stratejileri belirleyen, konuyu sadece akademi yönüyle değil sosyo-ekonomik ve toplum bilim yönüyle de irdeleyen ve beyin fırtınası şeklinde yürüyen toplantılar düzenlemek.

Etkinlikler; Basılı ve görsel yayınlar, toplantılar yoluyla, Türk Nöroşirürji Derneği hedefleri doğrultusunda, grup tarafından belirlenmiş konularda farkındalık oluşturacak toplumsal bilgilendirme uyarıları ve önerileri hayata geçirilir. Bu hedefler doğrultusunda tüm paydaşlarla, özellikle Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere, konuyla ilgili bütün resmi kurum ve kuruluşlar, uzmanlık dernekleri, basın yayın kuruluşları, sivil toplum örgütleri, YÖK ve Tabip Odalarıyla iletişim sağlanır.

Kurallar; Grup üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Üyeler Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu'nca yeniden atanabilirler. Başkan, sekreter ve üyeler TNDer Yönetim Kurulu tarafından atanır. Her yıl 3 aylık dönemler şeklinde en az 4 toplantı yapılır ve en az 1 toplantı yüz yüze olmak üzere derneğin yıllık kongresinde yapılır. Mazeretsiz 2 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yerine TNDer Yönetim Kurulu'nca yeni üye atanır. Toplantı öncesi üyelerin önerisi ile tek bir konu belirlenir. Her toplantı sonunda düzenlenen tutanak başkan tarafından TNDer yönetimine gönderilir. Tutanağın raporlanmasından grup sekreteri sorumludur. Ayrıca TNDer Yönetim Kurulu, çalışma grubundan belirli bir konuda toplantı yapmasını ve rapor sunmasını talep edebilir. Toplantılara, gerek duyulduğunda her disiplinden ve kuruluştan uzman kişiler görüş almak ve düşünce üretimine katkı sunmak amacıyla davet edilebilir.

Çalışma grubu bütün faaliyetlerinde Türk Nöroşirürji Derneği Tüzüğüne uymak zorundadır. Grup aynı zamanda mali ve yasal açıdan Türk Nöroşirürji Derneği'ne bağlıdır. Etkinlikleri hakkında TNDer Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve izin alır. Toplantı tutanakları ve grup etkinlikleri dernek bülteninde yayınlanır. Diğer yazılı ve görsel yayınların basım ve dağıtımı Türk Nöroşirürji Derneği yoluyla yapılır. Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı toplantılar, akademik ve sivil toplum örgütleriyle yapılan ortak toplantılar, politika yapıcı kurumlarla olan iletişimler de aynı şekilde TNDer ile işbirliği içerisinde yürütülür.

Çalışma grubu çalışma amaçları doğrultusunda kendi grup logosu ve Türk Nöroşirürji Derneği ile ilişkili olmak üzere kendi Web sayfasını yapabilir.