NÖROŞİRÜRJİ EĞİTİM TUTANAĞI

Açıklama

Bu kitapçık, Nöroşirürji eğitiminiz sırasında katıldığınız ameliyatlar, bilimsel ve eğitim faaliyetlerinin kayıt altına alınması için planlanmıştır. Kısmen EANS Log Book’tan, kısmen önceki yıllarda TNDer tarafından hazırlanmış olan, ‘Nöroşirürji Asistan Eğitim Tutanağı’ndan uyarlanan bu kitapçık, ileride sizin aldığınız nöroşirürji eğitimini özetleyen, kalıcı bir dosya niteliğinde olacaktır.

İlk sayfaya kısa özgeçmiş bilgilerinizi yazmanız gerekmektedir.

Operasyon Kayıtları
Daha sonraki sayfalarda katıldığınız operasyonlarla ilgili bilgileri dolduracağınız tablolar yer almaktadır. Bu tablolardaki kısaltmaların açıklamaları aşağıdadır.

A: Asistan operasyonu kendisi yapmıştır. Eğitici, fikir veya manuplasyon anlamında katkıda bulunmamıştır.

AÖ:  Asistan operasyonu kendisi yapmıştır ancak eğitici, fikir veya manuplasyon anlamında katkıda bulunmuştur.

B: Asistan, eğiticinin yaptığı ameliyatın bir bölümüne katkıda bulunmuştur (Ör: kraniotomi, pozisyon verme, hemostaz…).

C: Asistan, operasyonda sadece gözlemci olarak bulunmuştur

Eğitim Faaliyetleri
Katıldığınız sempozyum, kongre, seminer vb toplantıların tarih, yer ve konusunu ilgili tablolara doldurunuz.

Tez
Tez kısmına başlık, tarih, danışmanınızı yazınız. Türkçe ve İngilizce özetini ekleyiniz.

Bilimsel Faaliyetler
Yayınlarınızı, sözlü ve yazılı bilimsel sunumlarınızı ilgili tablolara doldurunuz.
Ödül, sertifika, burs ve benzeri bilimsel başarılarınızı ‘Diğer’ başlığı altına yazınız.

*Kitapçığın En Sonunda Eğitim Sorumlusu veya Bölüm Başkanının İmzasının Bulunması Gerekmektedir.
 

AD SOYAD

Doğum Yeri-Tarihi:
TC No:
Mezun Olduğu Üniversite ve Yıl:
TUS Puanı:
Yabancı Dil Sınavı ve Puanı:

Nöroşirürji Asistan Karnesi

Yayın Listesi


Tarih Dergi Volum, sayfa No Yayın İsmi Kaçıncı İsim / Yazar Sayısı
         
         
         
         
         
         
         
         
         

*Alta satır ekleyerek devam ediniz


Sözlü ve Poster Bildirileri


Sunum Türü
(Sözlü/Yazılı)
Toplantı Adı, Yeri ve Yılı Sunum Başlığı İsim Listesi
       
       
       
       
       

*Alta satır ekleyerek devam ediniz


Nöroşirürji Asistan Karnesi
Operasyon Listesi


Tarih
Protokol No /TC No Ad-Soyad Ameliyat A, AÖ, B, BA, C
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

*Alta satır ekleyerek devam ediniz

Operasyonların Dökümü
Ad- Soyad:
Asistanlığa Başlangıç Tarihi:
Tarih:  

YETİŞKİN A B BA C
KAFA TRAVMASI          
Burr Hole (EVD, ICP Monitör..)          
Burr Hole (Kronik Subdural Hematom, Apse vb)          
Epidural Hematom          
Akut Subdural Hematom          
Travmatik İntraserebral Hematom          
Çökme Kırığı          
Penetran Kafa Travması – Ateşli Silah Yaralanması          
Dura Tamiri (BOS Fistülü)          
Kraniofasiyal Tamir/Rekonstrüksiyon          
Kranioplasti          
Dekompresif Kraniotomi          
           
SUPRATENTORİYAL TÜMÖRLER VE LEZYONLAR          
Primer İntraaksiyel Tümörler (Gliom, ependimom, vb)          
Metastatik Tümörler          
Menengiom (Konveksite, Parasagittal)          
Menengiom (Kafa Tabanı)          
Diğer benign lezyonlar (epidermoid, araknoid kist, vb)          
Hipofiz Adenomu (Transsfenoidal Mikroşirürji)          
Hipofiz Adenomu (Endoskopik)          
Hipofiz Adenomu(Transkranyal)          
Kraniofarengiom          
           
POSTERİOR FOSSA          
Primer ve Metastatik İntraaksiyel Tümörler          
Vestibuler Schwannom          
Menengiom          
Chiari Malformasyonu          
Diğer lezyonlar (Epidermoid, apse vb)          
           
ENFEKSİYONLAR          
Serebral Apse          
Subdural Ampiyem (Kraniotomi)          
           
VASKÜLER          
Anevrizma          
AVM          
Kavernom          
By-Pass          
Endarterektomi          
Spontan intraserebral/intraserebellar hematom (spontan)          
Endovasküler prosedürler          
           
HİDROSEFALİ          
Şant (primer)          
Şant (Revizyon)          
Endoskopik prosedürler          
EVD          
           
SPİNAL          
Servikal Disk Hastalığı/Spondiloz/Listezis (Anterior Yaklaşım Enstrumansız)          
Servikal Disk Hastalığı/Spondiloz/Listezis (Anterior Yaklaşım Enstrumanlı)          
Servikal Disk Hastalığı/Spondiloz (Posterior Yaklaşım-Foramniotomi)          
Servikal Disk Hastalığı/Spondiloz (Posterior Yaklaşım Enstrumantasyonlu)          
Servikal Disk Hastalığı/Spondiloz (Laminotomi, Laminoplasti)          
Torakal Disk Hernisi          
Lomber Disk Hastalığı veya Spinal Stenoz: Foraminotomi, Laminotomi, Diskektomi, Fragmantektomi, Dekompresyon vb)          
Lomber Disk Hastalığı, Lomber Spondiloz, Lomber Listezis: Posterior Enstrumantasyon          
Spinal Tümör-Ekstradural          
Spinal Tümör-İntradural-ekstramedullar          
Spinal Tümör-İntramedullar          
Spinal Tümör- Enstrumantasyonlu          
Spinal Travma – Dekompresyon          
Spinal Travma – Enstrumantasyon          
Spinal Endoskopik Girişim          
Spinal Algolojik Girişimler          
Anterior /Anterolateral Torakal Girişim          
Anterior /Anterolateral  Lomber Girişim          
Vertebroplasti/Kifoplasti          
           
TRİGEMİNAL VE DİĞER NEVRALJİLER          
Enjeksiyon veya RF          
Mikrovasküler Dekompresyon          
           
STEREOTAKTİK VE FONKSİYONEL NÖROŞİRÜRJİ          
Tümör Biopsisi          
Stimulasyon, Talamotomi, Pallidotomi          
Nöroablasyon (kordotomi, DREZ)          
Spinal Stimülatör          
Port/Pompa takılması          
           
EPİLEPSİ          
Invaziv tanısal girişim (derin elektrod, grid, plate takılması)          
Temporal lobektomi          
Ekstratemporal rezeksiyon          
Vagal Stimülatör          
Amigdalahipokampektomi (Temporal lobektomili veya lobektomisiz)          
           
PERİFERİK SİNİR          
Tuzaklanma için dekompresyon/transpozisyon          
Sinir greftleme          
Nörorafi          
Sempatektomi          
Brakiyal pleksus tamiri          
Tümör          
           
TEMEL TEKNİKLER          
Supratentorial Kraniotomi
İnfratentorial Kraniotomi
         
           
KÜÇÜK GİRİŞİMLER          
Kas biopsisi          
Sinir biopsisi          
Halo takılması          
Yara revizyonu          
Temporal arter biopsisi          
Lomber Drenaj Takılması          
           
BİLGİSAYAR YARDIMLI CERRAHİ          
Nöronavigasyon planlama          
Stereotaktik planlama          
           
NÖRORADYOCERRAHİ PLANLAMA (Gamma Knife, Cyberknife)          
           
DİĞER (Liste dışında farklı bir girişim varsa bu kısma ekleyebilirsiniz)          
           
PEDİATRİK          
HİDROSEFALİ VE DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI          
Eksternal ventriküler drenaj          
Şant prosedürleri (ilk girişim)          
Şant prosedürleri (revizyon)          
Endoskopik girişim          
Chiari/Dandy Walker malformasyonu          
Ensefalosel          
Tek sutur sinostozu          
Kompleks kraniyosinostozlar/ Kraniofasyal rekonstriksiyon          
           
KAFA VE SPİNAL TRAVMALAR          
Burr hole, ICP monitörizasyon, ventriküler drenaj-rezervuar          
Kronik subdural hematom, higrom          
Epidural hematom          
Akut subdural hematom          
Akut intraserebral hematom          
Çökme kırığı          
Dekompresif kraniotomi          
Spinal travma          
           
BEYİN TÜMÖRLERİ          
Supratentorial Kraniotomi          
Supratentorial orta hat tümörleri (Kraniofarenjiom)          
İnfratentorial tümörler          
           
SPİNAL          
Meningosel, meningomiyelosel          
Gergin omurilik sendromu          
Spinal disrafizm          
Tümör          
           
FONKSİYONEL          
Spastisite          
Epilepsi cerrahisi          
           
KÜÇÜK GİRİŞİMLER          
Kas biopsisi  

 

 

 

 

Sinir biopsisi

 

 

 

 

 

Halo

 

 

 

 

 

Yüzeyel yara revizyonu

 

 

 

 

 

Derin yara revizyonu

 

 

 

 

 

Lomber ponksiyon, drenaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tez

Başlık
Veriliş Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Danışman:
Proje Destek No: (Varsa)ÖZET

……………………………………………….ABSTRACT

…………………………………

 
LookUs & OnlineMakale